Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä:

Norre Työterveys Oy
Voudintie 4, 90400 Oulu
Y-tunnus: 3119065-2

1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen. Henkilötietoa tallennetaan ja käsitellään Norren markkinoinnin ja myynnin suuntaamiseen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palveluiden kautta, luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

Pääasiallisia käyttötarkoituksia ovat:

• Sopimusvelvoitteidemme suorittaminen
• Kontaktin luominen potentiaaliseen asiakkaaseen
• Asiakasviestintä ja yhteydenottopyyntöihin vastaaminen
• Uutiskirjeiden ja myyntimateriaalien lähettäminen
• Markkinointiviestintä sekä markkina‐ ja mielipidetutkimukset

2. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidystä voidaan tallentaa seuraavan kaltaisia tietoja:

• Nimi
• Osoitetiedot
• Puhelinnumero
• Sähköpostiosoite
• Laskutustiedot
• Palvelun kohteena olevan kiinteistön tiedot
• Mahdolliset muut asiakkaan itsensä antamat tiedot

3. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista lähteistä:

• norre.fi ‐verkkosivuston yhteydenottolomakkeet
• Näyttely‐ ja messuarvontalomakkeet
• Rekisterinpitäjän yhteistyökumppanit
• Julkiset yhteystietoja tarjoavat palvelut
• Rekisteröity itse asiakassuhteen syntyessä

4. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. IT-järjestelmien teknisestä toiminnasta johtuen osa rekistereistä saattaa sijaita ulkoisen organisaation palvelinlaitteistolla. 

Tietoja ei siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle

5. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisesti käsiteltävän rekisterin sisältämien tietojen suojana palomuurit. Lisäksi rekisterit suojattu erilaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Norren työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin erikseen myönnettyjen käyttöoikeuksien perusteella. Kullakin henkilöllä on pääsy vain niihin tietoihin, joihin hänellä on oikeus ja hän tarvitsee niitä tehtävänsä hoitamiseen.
Käyttäjien käyttöoikeuksia valvotaan säännöllisesti ja ne päättyvät henkilön siirtyessä pois tehtävistä, joita varten käyttöoikeus on annettu.
Koko Norren henkilöstöllä on salassapitovelvollisuus liittyen kaikkeen Norren asiakas‐ ja henkilötietoihin.
Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot säilytetään lukituissa tiloissa.

6. Henkilötietojen säilytysajat

Emme säilytä henkilötietojasi pidempään kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai kun sopimus tai laki vaatii. Henkilötietojen säilytysajat voivat kuitenkin vaihdella käyttötarkoituksesta riippuen. Pyrimme aika ajoin myös päivittämään tietoja.

7. Rekisteröityjen oikeudet

Rekisteröidyllä on Euroopan Unionin tietosuoja‐asetuksen 15‐22 § mukaisesti oikeus:
1. henkilötietojen tarkastamiseen
2. tietojen oikaisemiseen
3. tietojen poistamiseen
4. käsittelyn rajoittamiseen
5. siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Joidenkin rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista saattaa rajoittaa jokin toinen pakottava lainsäädäntö tai sopimus, jonka perusteella Noreella on oikeus ja velvollisuus kieltäytyä perustellusti tietojen oikaisemisesta, poistamisesta, käsittelyn rajoittamisesta tai siirtämisestä järjestelmästä toiseen.

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisena rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.